poniedziałek, 8 grudnia 2014

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi SJ

8 grudnia 2014 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym ks. Skargi. Jest to etap informacyjny, na którym zbiera się wszystkie fakty dotyczące życia kandydata na ołtarze. Z chwilą otwarcia tego procesu kandydatowi przysługuje tytuł Sługi Bożego. Podstawy do procesu beatyfikacyjnego, kult ks. Skargi, rzeczowo przedstawia artykuł Życia Duchowego. O pozornych przeszkodach do beatyfikacji traktuje wpis na historycy.org umieszczony też na areopag21.pl. Ki. Skarga jest inicjatorem powstania naszej jezuickiej placówki przy ul. Świętojańskiej w Warszawie.

ks. Piotr Skarga SJ - Sługą Bożym!

8 grudnia 2014 roku w Pałacu Biskupów w Krakowie ogłoszone zostało uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego księdza Piotra Skargi. Stało się tak po 402 latach od śmierci najbardziej znanego i kontrowersyjnego polskiego Jezuity. Ojciec Skarga był głównym inicjatorem budowy naszego Sanktuarium. Od tej chwili Ojcu Piotrowi Skardze SJ przysługuje tytuł „Sługi Bożego”!

sobota, 6 grudnia 2014

Ogólnorycerskie Rekolekcje Adwentowe

W sobotę 6 grudnia 2014 r. - we wspomnienie Św. Mikołaja - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej u Ojców Jezuitów w Warszawie na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej 10 (obok Archikatedry Św. Jana) odbyły się Rycerskie Rekolekcjie Adwentowe, które wygłosił Rycerz Towarzystwa Jezusowego - Czcigodny Ojciec Zdzisław Wojciechowski SJ pod wspólnym tytułem "Szukać i znajdować Boga we wszystkim". Na czele licznie zgromadzonych Braci Rycerzy stanął Generał Zakonu Zacny Brat Krzysztof Wąsowski i prowincjał Zakonu Zacny Brat Arkadiusz Urban.
Obecni byli również Skarbnik Generalny Zacny Brat Dariusz Skłodowski, Kanclerz Generalny Zacny Brat Zygmunt Strubiński, Ceremoniarz Generalny Zacny Brat Krzysztof Gralik, Lektor Generalny Zacny Brat Marek Kajaniec, Szpitalnik Generalny Zacny Brat Roman Sobolewski,Protektor Życia Zacny brat Zdzisław Hennel i Zacny Brat Rafał Bobik, Ambasador ds. Misji Zacny Brat Marek Woźniak, Ambasador ds. Społęcznych Zacny Brat Jacek Wachowicz, Prezes Fundacji Zacny Brat Wojciech Federczyk, a także Komandor Warszawsko-Praski Zacny Brat Marek Chibowski, Komandor Warszawski Zacny Brat Tadeusz Chruszczyk, Komandor Warmiński Zacny Brat Romaan Sobolewski i Komandor Łódzki Zacny Brat Piotr Karolak.
Ponadto obecni byli licznie reprezentowani Wielcy Rycerze poszczególnych Choragwi Rycerskich: Zacny Brat Ireneusz Burcewicz z Chorąggwi Św. Michała Archanioła i Św. Floriana, Zacny Brat Krzysztof Gralik z Chorągwi Św. Wincentego a Paulo, Zacny Brat Dariusz Wolke z Chorągwi NMP z Lourdes, Zacny Brat Zbysław Suchorzebrski z Chorągwi Św. Rodziny, Zacny Brat Marek Celiński z Chorągwi NMP Królowej, Zacny Brat Paweł Gruszczński z Choragwi Św. Stanisława Kostki, Zacny Brat Rafał Buława z Chorągwi MB Królowej Polski, Zacny Brat Wojciech Piądłowski z Choprągwi Św. Rodziny.
Rekolekcje rozpoczęły się ok. godz. 10.00 od wspólnego wyjścia Braci w flagą narodową niesioną przez Chorążego Zacnego Brata Norberta Lenkiewicza oraz odmówienia Modlitwy Różańcowej, prowadzonej przez Zacnego Brata Krzysztofa Wąsowskiego.
Pierwszą konferencję poprzedziła krótka informacja o Sanktuarium MB Łaskawej w Warszawie jaką przedstawił Czcigodny Ojciec Zdzisław Wojciechowski SJ, przypominając na wstępie,iż inicjatorem jej wzniesienia i pierwszym budowniczym był Sługa Boży Piotr Skarga. Dziś jest to najwyższa budowla Starego Miasta, choć pozostaje niejako w cieniu leżącej tuż obok katedry. Takie miało być zalecenie o. Piotra Skargi SJ, który rzekomo powiedział, że kościół ten ma dominować, ale nie przytłaczać sąsiadującej z nim świątyni.

Pierwsza zaś konferencja Czcigodnego Ojca Zdzisława Wojciechowskieho SJ pt."Szukać i znajdować Boga we wszystkim" objęła przypomnienie drogi Św. Ignacego Loyoli do Boga i ukształtowanie duchowości ignacjańskiej i ćwiczeń duchowych. Szukać i znajdować Boga we wszystkim, stało się hasłem św. Ignacego i jego towarzyszy. W zakonie, który powstał z pierwotnej małej wspólnoty, widoczne są wyraźnie ,,rycerskie" cechy duchowości Ignacego. Odwaga, wielkoduszność, wierność Panu, oddanie się Bogu na służbę tam, gdzie On mnie pośle, a nie tam, gdzie ja chcę iśc. Dewizą Św. Ignacego Loyoli stała się łacińska sentencja "Ad maiorem Dei gloriam" (Ku większej chwale Boga). Nie przypadkowo też Jezuici zwani sż żołnierzami Chrystusa.
Druga konferencja po krótkiej przerwie przybliżała - w nauce Czcigodnego Ojca Zdzisława Wojciechowskiego SJ - ćwiczenia ignacjańskie w poszukiwaniu Boga w codziennym życiu. Św. Ignac nauczał, iż "należy ćwiczyć się w szukaniu obecności naszego Pana we wszystkich rzeczach, jak np. w rozmowie, chodzeniu, patrzeniu, smakowaniu, słuchaniu, myśleniu oraz we wszystkich czynnościach, albowiem prawdą jest, że Jego Boski Majestat znajduje się w każdej rzeczy przez swoją wszechobecność, potęgę i istotę".
Jak dodawał Św. Loyola „Jest bardzo mało ludzi, którzy przeczuwają. co Bóg uczyniłby z nich, gdyby zaparli się siebie i całkowicie oddali się Chrystusowi Panu, aby On ukształtował ich dusze w swych dłoniach.”
„Stanąć w obecności Boga” - jak mówił św. Ignacy Loyola, to odkryć w wierze, że Bóg tu jest, że pragnie się z nami spotkać, do nas mówić. Wymaga to wpierw słuchania Go – w otwartości i zaufaniu. Słucha ten, kto jest otwarty na przyjęcie słowa, które może go przemienić. „Słuchaj, Izraelu” – to wołanie wciąż pozostaje aktualne i konieczne.
Aby dobrze wejść w modlitwę, trzeba mieć odwagę poznawania siebie w różnych sytuacjach i doświadczeniach. Spotkanie z sobą samym spontanicznie może rodzić w nas pragnienie głębszego poznania siebie, odkrycia własnej niepowtarzalnej wartości, ale może także w niektórych przypadkach czy sytuacjach wywołać wewnętrzny i egzystencjalny niepokój oraz bezradność. Poznanie siebie może zatem z jednej strony ujawnić istniejące w nas głębokie pokłady samoakceptacji i budowania na wewnętrznym pokoju, z drugiej – uświadomić nam brak harmonii, trudność w przyjęciu siebie, jakiś wewnętrzny konflikt, bolesne sprawy i doświadczenia tkwiące w nas. W każdym człowieku jest i jedno, i drugie, bo każdy z nas żyje w pewnej mierze w wewnętrznym konflikcie z samym sobą, nie akceptując siebie lub tego, co dzieje się wokół. Niejednokrotnie pragnie dobra, ale go nie czyni lub go unika, albo też ulega złu i słabościom, choć tego nie chce
U św. Ignacego ciągle powraca przekonanie, że człowiek, który porządkuje swoje życie, winien wszystko odnosić do Boga. Wtedy gdy ma na uwadze swoją osobistą drogę świętości, winien dokonywać wyborów ze względu na większą chwałę Boga. „By wasz umysł i miłość nie zajmowały się rzeczami przyziemnymi i rozpraszały się na różne strony, Bóg zechciał, byście wszyscy zjednoczeni mogli się poświęcić celom, dla których was stworzył, mianowicie szerzeniu Jego czci i chwały, waszemu osobistemu zbawieniu oraz niesieniu pomocy bliźnim” – pisał Ignacy w jednym ze swoich listów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE: Na zakończenie drugiej konferencji w ogłoszeniach organizacyjnych Generał Zakonu przekazał informację na temat uporządkowania promocji rycerskich, zgodnie z Regułą, tradycją i poczynionymi ustaleniami. I tak na pierwszy i drugi stopień promocje będą dokonywane na wniosek Wielkiego Rycerza w Chorągwiach (z prawem veta dokonywanym przez Komandora). Promocje na trzeci stopień odbywać się będą na Wniosek wielkiego rycerza i po akceptacji przez Komandora przeprowadzane będą w Komandoriach. Promocje zaś na czwarty stopień odbywać się będą na wniosek Komandorów po akceptacji Prowincjała. Wszystkie promocje zasadniczo odbywać się będą raz do roku. Prowincjał Zakonu poinformował też o spotkaniu organizacyjnym Rycerskiego Komitetu X Marszu Świętości Życia w dniu 12.12.14 w Katedrze Św. Floriana o godz. 17.00 na które winni przybyć Komandorzy warszawscy i wielcy rycerze z oby Komandorii.

Trzecia konferencja Czcigodnego Ojca Zdzisława Wojciechowskiego SJ odbyła się podczas liturgii Mszy Świętej ok. godz. 13.30, jako element kazania podczas Mszy Św. jaka ten wybitny Rycerz Towarzystwa Jezusowego odprawił dla Rycerzy Jana Pawła II. Sprawowana było ona w intencji jubilatów - 50-tych urodzin Szpitalnika Generalnego Zacnego Brata Romana Sobolewskiego (27 października) i Prowincjała Zakonu Zacnego Brata Arkadiusza Urbana (22 grudnia), a także imienin Zacnego Kadeta Mikołaja Wąsowskiego.

Na zakończenie odbyła się rycerska uroczystość Zacnych Braci Jubilatów świętujących swoje 50-te urodziny. Nastąpiło z tej okazji uroczyste odnowienie ślubowania rycerskiego na 4-ty stopień "Patriotyzm" przez Zacnych Braci jubilatów - Zacnego Brata Romana Sobolewskiego oraz Zacnego Brata Arkadiusza Urbana, którzy powtórzyli słowa ślubowania za odczytującym je od ołtarza Czcigodnym Ojcem Zbigniewem Wojciechowskim SJ. A następnie przyjęli z rąk Czcigodnego Ojca Wojciechowskiego SJ pobłogosławione i uroczyście poświęcone na ołtarzu pamiątkowe ryngrafy jubileuszowe w wersji pełnowymiarowej ("napierśników" rycerskich).
Po Mszy Św. Rycerze odmówili na zakończenie Rycerskich Rekolekcji w godzinie Miłosierdzia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po czym udali się na agapę do restauracji "3 Wazy" w "Resursie Obywatelskiej" - Domu Polonii.
Z inicjatywy Zacnego Brata Marka Kajańca dokonano też zbiórki świątecznej pomocy dla Kresowian która była częścią akcji jaka przeprowadzają kibice Lego Warszawa.