poniedziałek, 8 grudnia 2014

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi SJ

8 grudnia 2014 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym ks. Skargi. Jest to etap informacyjny, na którym zbiera się wszystkie fakty dotyczące życia kandydata na ołtarze. Z chwilą otwarcia tego procesu kandydatowi przysługuje tytuł Sługi Bożego. Podstawy do procesu beatyfikacyjnego, kult ks. Skargi, rzeczowo przedstawia artykuł Życia Duchowego. O pozornych przeszkodach do beatyfikacji traktuje wpis na historycy.org umieszczony też na areopag21.pl. Ki. Skarga jest inicjatorem powstania naszej jezuickiej placówki przy ul. Świętojańskiej w Warszawie.

ks. Piotr Skarga SJ - Sługą Bożym!

8 grudnia 2014 roku w Pałacu Biskupów w Krakowie ogłoszone zostało uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego księdza Piotra Skargi. Stało się tak po 402 latach od śmierci najbardziej znanego i kontrowersyjnego polskiego Jezuity. Ojciec Skarga był głównym inicjatorem budowy naszego Sanktuarium. Od tej chwili Ojcu Piotrowi Skardze SJ przysługuje tytuł „Sługi Bożego”!

sobota, 6 grudnia 2014

Ogólnorycerskie Rekolekcje Adwentowe

W sobotę 6 grudnia 2014 r. - we wspomnienie Św. Mikołaja - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej u Ojców Jezuitów w Warszawie na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej 10 (obok Archikatedry Św. Jana) odbyły się Rycerskie Rekolekcjie Adwentowe, które wygłosił Rycerz Towarzystwa Jezusowego - Czcigodny Ojciec Zdzisław Wojciechowski SJ pod wspólnym tytułem "Szukać i znajdować Boga we wszystkim". Na czele licznie zgromadzonych Braci Rycerzy stanął Generał Zakonu Zacny Brat Krzysztof Wąsowski i prowincjał Zakonu Zacny Brat Arkadiusz Urban.
Obecni byli również Skarbnik Generalny Zacny Brat Dariusz Skłodowski, Kanclerz Generalny Zacny Brat Zygmunt Strubiński, Ceremoniarz Generalny Zacny Brat Krzysztof Gralik, Lektor Generalny Zacny Brat Marek Kajaniec, Szpitalnik Generalny Zacny Brat Roman Sobolewski,Protektor Życia Zacny brat Zdzisław Hennel i Zacny Brat Rafał Bobik, Ambasador ds. Misji Zacny Brat Marek Woźniak, Ambasador ds. Społęcznych Zacny Brat Jacek Wachowicz, Prezes Fundacji Zacny Brat Wojciech Federczyk, a także Komandor Warszawsko-Praski Zacny Brat Marek Chibowski, Komandor Warszawski Zacny Brat Tadeusz Chruszczyk, Komandor Warmiński Zacny Brat Romaan Sobolewski i Komandor Łódzki Zacny Brat Piotr Karolak.
Ponadto obecni byli licznie reprezentowani Wielcy Rycerze poszczególnych Choragwi Rycerskich: Zacny Brat Ireneusz Burcewicz z Chorąggwi Św. Michała Archanioła i Św. Floriana, Zacny Brat Krzysztof Gralik z Chorągwi Św. Wincentego a Paulo, Zacny Brat Dariusz Wolke z Chorągwi NMP z Lourdes, Zacny Brat Zbysław Suchorzebrski z Chorągwi Św. Rodziny, Zacny Brat Marek Celiński z Chorągwi NMP Królowej, Zacny Brat Paweł Gruszczński z Choragwi Św. Stanisława Kostki, Zacny Brat Rafał Buława z Chorągwi MB Królowej Polski, Zacny Brat Wojciech Piądłowski z Choprągwi Św. Rodziny.
Rekolekcje rozpoczęły się ok. godz. 10.00 od wspólnego wyjścia Braci w flagą narodową niesioną przez Chorążego Zacnego Brata Norberta Lenkiewicza oraz odmówienia Modlitwy Różańcowej, prowadzonej przez Zacnego Brata Krzysztofa Wąsowskiego.
Pierwszą konferencję poprzedziła krótka informacja o Sanktuarium MB Łaskawej w Warszawie jaką przedstawił Czcigodny Ojciec Zdzisław Wojciechowski SJ, przypominając na wstępie,iż inicjatorem jej wzniesienia i pierwszym budowniczym był Sługa Boży Piotr Skarga. Dziś jest to najwyższa budowla Starego Miasta, choć pozostaje niejako w cieniu leżącej tuż obok katedry. Takie miało być zalecenie o. Piotra Skargi SJ, który rzekomo powiedział, że kościół ten ma dominować, ale nie przytłaczać sąsiadującej z nim świątyni.

Pierwsza zaś konferencja Czcigodnego Ojca Zdzisława Wojciechowskieho SJ pt."Szukać i znajdować Boga we wszystkim" objęła przypomnienie drogi Św. Ignacego Loyoli do Boga i ukształtowanie duchowości ignacjańskiej i ćwiczeń duchowych. Szukać i znajdować Boga we wszystkim, stało się hasłem św. Ignacego i jego towarzyszy. W zakonie, który powstał z pierwotnej małej wspólnoty, widoczne są wyraźnie ,,rycerskie" cechy duchowości Ignacego. Odwaga, wielkoduszność, wierność Panu, oddanie się Bogu na służbę tam, gdzie On mnie pośle, a nie tam, gdzie ja chcę iśc. Dewizą Św. Ignacego Loyoli stała się łacińska sentencja "Ad maiorem Dei gloriam" (Ku większej chwale Boga). Nie przypadkowo też Jezuici zwani sż żołnierzami Chrystusa.
Druga konferencja po krótkiej przerwie przybliżała - w nauce Czcigodnego Ojca Zdzisława Wojciechowskiego SJ - ćwiczenia ignacjańskie w poszukiwaniu Boga w codziennym życiu. Św. Ignac nauczał, iż "należy ćwiczyć się w szukaniu obecności naszego Pana we wszystkich rzeczach, jak np. w rozmowie, chodzeniu, patrzeniu, smakowaniu, słuchaniu, myśleniu oraz we wszystkich czynnościach, albowiem prawdą jest, że Jego Boski Majestat znajduje się w każdej rzeczy przez swoją wszechobecność, potęgę i istotę".
Jak dodawał Św. Loyola „Jest bardzo mało ludzi, którzy przeczuwają. co Bóg uczyniłby z nich, gdyby zaparli się siebie i całkowicie oddali się Chrystusowi Panu, aby On ukształtował ich dusze w swych dłoniach.”
„Stanąć w obecności Boga” - jak mówił św. Ignacy Loyola, to odkryć w wierze, że Bóg tu jest, że pragnie się z nami spotkać, do nas mówić. Wymaga to wpierw słuchania Go – w otwartości i zaufaniu. Słucha ten, kto jest otwarty na przyjęcie słowa, które może go przemienić. „Słuchaj, Izraelu” – to wołanie wciąż pozostaje aktualne i konieczne.
Aby dobrze wejść w modlitwę, trzeba mieć odwagę poznawania siebie w różnych sytuacjach i doświadczeniach. Spotkanie z sobą samym spontanicznie może rodzić w nas pragnienie głębszego poznania siebie, odkrycia własnej niepowtarzalnej wartości, ale może także w niektórych przypadkach czy sytuacjach wywołać wewnętrzny i egzystencjalny niepokój oraz bezradność. Poznanie siebie może zatem z jednej strony ujawnić istniejące w nas głębokie pokłady samoakceptacji i budowania na wewnętrznym pokoju, z drugiej – uświadomić nam brak harmonii, trudność w przyjęciu siebie, jakiś wewnętrzny konflikt, bolesne sprawy i doświadczenia tkwiące w nas. W każdym człowieku jest i jedno, i drugie, bo każdy z nas żyje w pewnej mierze w wewnętrznym konflikcie z samym sobą, nie akceptując siebie lub tego, co dzieje się wokół. Niejednokrotnie pragnie dobra, ale go nie czyni lub go unika, albo też ulega złu i słabościom, choć tego nie chce
U św. Ignacego ciągle powraca przekonanie, że człowiek, który porządkuje swoje życie, winien wszystko odnosić do Boga. Wtedy gdy ma na uwadze swoją osobistą drogę świętości, winien dokonywać wyborów ze względu na większą chwałę Boga. „By wasz umysł i miłość nie zajmowały się rzeczami przyziemnymi i rozpraszały się na różne strony, Bóg zechciał, byście wszyscy zjednoczeni mogli się poświęcić celom, dla których was stworzył, mianowicie szerzeniu Jego czci i chwały, waszemu osobistemu zbawieniu oraz niesieniu pomocy bliźnim” – pisał Ignacy w jednym ze swoich listów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE: Na zakończenie drugiej konferencji w ogłoszeniach organizacyjnych Generał Zakonu przekazał informację na temat uporządkowania promocji rycerskich, zgodnie z Regułą, tradycją i poczynionymi ustaleniami. I tak na pierwszy i drugi stopień promocje będą dokonywane na wniosek Wielkiego Rycerza w Chorągwiach (z prawem veta dokonywanym przez Komandora). Promocje na trzeci stopień odbywać się będą na Wniosek wielkiego rycerza i po akceptacji przez Komandora przeprowadzane będą w Komandoriach. Promocje zaś na czwarty stopień odbywać się będą na wniosek Komandorów po akceptacji Prowincjała. Wszystkie promocje zasadniczo odbywać się będą raz do roku. Prowincjał Zakonu poinformował też o spotkaniu organizacyjnym Rycerskiego Komitetu X Marszu Świętości Życia w dniu 12.12.14 w Katedrze Św. Floriana o godz. 17.00 na które winni przybyć Komandorzy warszawscy i wielcy rycerze z oby Komandorii.

Trzecia konferencja Czcigodnego Ojca Zdzisława Wojciechowskiego SJ odbyła się podczas liturgii Mszy Świętej ok. godz. 13.30, jako element kazania podczas Mszy Św. jaka ten wybitny Rycerz Towarzystwa Jezusowego odprawił dla Rycerzy Jana Pawła II. Sprawowana było ona w intencji jubilatów - 50-tych urodzin Szpitalnika Generalnego Zacnego Brata Romana Sobolewskiego (27 października) i Prowincjała Zakonu Zacnego Brata Arkadiusza Urbana (22 grudnia), a także imienin Zacnego Kadeta Mikołaja Wąsowskiego.

Na zakończenie odbyła się rycerska uroczystość Zacnych Braci Jubilatów świętujących swoje 50-te urodziny. Nastąpiło z tej okazji uroczyste odnowienie ślubowania rycerskiego na 4-ty stopień "Patriotyzm" przez Zacnych Braci jubilatów - Zacnego Brata Romana Sobolewskiego oraz Zacnego Brata Arkadiusza Urbana, którzy powtórzyli słowa ślubowania za odczytującym je od ołtarza Czcigodnym Ojcem Zbigniewem Wojciechowskim SJ. A następnie przyjęli z rąk Czcigodnego Ojca Wojciechowskiego SJ pobłogosławione i uroczyście poświęcone na ołtarzu pamiątkowe ryngrafy jubileuszowe w wersji pełnowymiarowej ("napierśników" rycerskich).
Po Mszy Św. Rycerze odmówili na zakończenie Rycerskich Rekolekcji w godzinie Miłosierdzia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po czym udali się na agapę do restauracji "3 Wazy" w "Resursie Obywatelskiej" - Domu Polonii.
Z inicjatywy Zacnego Brata Marka Kajańca dokonano też zbiórki świątecznej pomocy dla Kresowian która była częścią akcji jaka przeprowadzają kibice Lego Warszawa.

niedziela, 30 listopada 2014

Rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego z Relikwiami Św. Ignacego Loyoli

W pierwszą niedzielę Adwentu, zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka rozpoczęto w Sanktuarium, jak i w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Z tej okazji na ręce o. Lesława Ptaka SI zostały uroczyście ofiarowane dla sanktuarium relikwie (fragment kości) św. Ignacego Loyoli.

Rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Rozpoczęliśmy Rok Życia Konsekrowanego, który potrwa do Święta Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2016 r.

Fragmenty Listu apostolskiego Papieża Franciszka z 21 listopada 2014, w Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, do wszystkich osób konsekrowanych:
Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani!
Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy. Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu. Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r. Po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wskazałem jako cele tego roku te same, jakie święty Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia, podejmując w pewien sposób to, co wskazał już w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” (n. 110). (...)
Rok Życia Konsekrowanego dotyczy nie tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła. Tak więc zwracam się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy tworzyli historię chrześcijaństwa. Czym byłby Kościół bez św. Benedykta i św. Bazylego, bez św. Augustyna i św. Bernarda, bez św. Franciszka i św. Dominika, bez św. Ignacego Loyoli i św. Teresy z Avili, bez św. Anieli Merici i bez św. Wincentego a Paulo. Tę listę można by tworzyć i tworzyć, aż do św. Jana Bosko i bł. Teresy z Kalkuty. 
Oczekiwania wobec Roku Życia Konsekrowanego:
-  pierwszym celem jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością.
-  ten Rok wzywa nas również, by przeżywać teraźniejszość z pasją.
-  przyjęcie przyszłości z nadzieją pragnie być trzecim celem tego roku.

niedziela, 19 października 2014

Koncert finałowy Festiwal „Muzyka Dawna u Matki Łaskawej”

Koncert finałowy w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Festiwal „Muzyka Dawna u Matki Łaskawej” (17-19.10.2014) zorganizowany przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego oraz Fundację Camerata Varsovia dla uczczenia 450 rocznicy przybycia Jezuitów do Polski oraz 200 rocznicy wskrzeszenia zakonu po kasacie

poniedziałek, 6 października 2014

MODLITWA U DRZWI - Leszek Wójtowicz


Opublikowany 6 paź 2014
...ballada "MODLITWA U DRZWI" słowa, muzyka i wykonanie Leszek Wójtowicz, powstała pod wrażeniem "Anielskich drzwi" jakie znajdują się w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie, stworzonych przez Igora Mitoraja, genialnego rzeźbiarza...

MODLITWA U DRZWI
Choć zagubić sens niezwykle łatwo
Jednak on w regułach żelaznych tkwi
W domu potrzebne przestrzeń i światło
I koniecznie mocne przepiękne drzwi
Niech oświetla je uśmiech Madonny
Niech anielskich skrzydeł trzepot w nich drży
Spokój za nimi – klejnot koronny
Dobry Panie – pozwól mieć takie drzwi
Los uparcie gra rdzawego walca
Śmierć o naszych głowach łapczywie śni
Wróżby nieziemskie wyssane z palca
Dobry Panie – proszę – zamknij te drzwi
Zbyt donośnie gra więc nie słyszymy
Jak zwyczajne słowo miłością brzmi
Ciężko rozjaśnić życia godziny
Dobry Panie – proszę – otwórz te drzwi
Tak to bywa że wyjechać trzeba
A w podróży często czart z ludzi kpi
Powrót kolejnym krokiem do nieba
Tak mnie żona czule wita u drzwi
A gdy przyjdzie czas i wyruszymy
Śladem gwiazdy która nadzieją lśni
Zechciej nam wtedy wybaczyć winy
Nie zamykaj Panie ostatnich drzwi
Kraków 27.08.09r.

w materiale wykorzystano: nagranie audio przesłane przez Leszka Wójtowicza, zrealizowane przez niego w warunkach domowych, własne nagranie wideo zrealizowane w Warszawie oraz zdjęcia z internetu 

niedziela, 5 października 2014

prof. Mirosław Dakowski o cudzie nad Wisłą

Przytacza informacje z książki Bartnika, Storożyńskiej "Cud nad Wisłą" dotyczące roli Matki Bożej Łaskawej w Bitwie Warszawskiej. Zobacz tutaj.

sobota, 27 września 2014

Zmiana Przełożonego

Dzisiaj nastąpiła zmiana Superiora Domu Zakonnego i Rektora Sanktuarium. Dotychczasowy przełożony o. Aleksander Jacyniak SJ zostaje przełożonym w Świętej Lipce. Nowy przełożony o. Lesław Ptak SJ przyszedł z placówki w Toruniu. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza św. o godz. 20.00. Pamiętajmy o ojcu Aleksandrze i Lesławie w naszych modlitwach.

piątek, 12 września 2014

Relikwie Jana Pawła II w Sanktuarium

Święty w sanktuarium  TOMASZ GOŁĄB /FOTO GOŚĆBędziemy modlić się w tym sanktuarium, żeby potwierdzić naszą wierność św. Janowi Pawłowi II – zapewniała Elżbieta Olejnik 
W liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi przedstawiciele Akcji Katolickiej przekazali sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście relikwie św. Jana Pawła II.
Relikwie św. Jana Pawła IITOMASZ GOŁĄB /FOTO GOŚĆ- To moja ostatnia Msza św. z waszym udziałem, której przewodniczę w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Od 28 września będę posługiwał w Świętej Lipce - zapowiedział ks. Aleksander Jacyniak SJ, pozując do wspólnego zdjęcia
- To nie przypadek. Relikwie św. Jana Pawła II trafiają w rocznicę wiktorii wiedeńskiej do sanktuarium maryjnego w dniu Najświętszego Imienia Maryi. A przecież św. Jan Paweł II był jednym z największych czcicieli Maryi, jakich zna współczesna historia Kościoła – mówił ks. Aleksander Jacyniak, odbierając z rąk Elżbiety Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej cenny relikwiarz – dar członków AK dla sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Mszę św. koncelebrowali także ks. Cezary Smuniewski, diecezjalny asystent ruchu oraz o. Lesław Ptak, który 28 września zastąpi ks. Jacyniaka w funkcji rektora sanktuarium.
- Zechciejmy relikwie potraktować jako widzialny znak prawdy świętych obcowania, mówiącej że święci obywatele nieba mogą i chcą wspierać nas, pielgrzymujących przez tę ziemię – mówił w homilii o. Aleksander Jacyniak SJ, wspominając własne spotkania z Karolem Wojtyłą i Janem Pawłem II, a także chwile Jego odchodzenia do Domu Ojca. - Twa agonia, zaczęła się w pierwszy piątek miesiąca, zapraszający do kontemplacji męki i śmierci naszego Pana. Granicę śmierci przekraczałeś w blasku przeżywanego kilka dni wcześniej Zmartwychwstania, i w pierwszą sobotę miesiąca, dedykowaną Matce Najświętszej. Przekraczałeś granicę śmierci w godzinę Apelu Jasnogórskiego, w wigilię ustanowionego przez ciebie święta Miłosierdzia Bożego. Trudno znaleźć skumulowanie bardziej wymownych dni – mówił ks. Jacyniak.
Relikwie przekazała Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji WarszawskiejTOMASZ GOŁĄB/ FOTO GOŚĆRelikwie przekazała Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej- Jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II za to, że upomniał się o obecność Akcji Katolickiej na duszpasterskiej mapie Polski. Tę wdzięczność okazujemy w bardzo wielu formach. Modlitwa przy relikwiach świętego Jana Pawła, które na stałe będą obecne w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Głównej Patronki Stolicy i Patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, będą dziękczynieniem za kanonizację papieża Polaka i potwierdzeniem naszej wierności św. Janowi Pawłowi II, w której nie ustajemy – powiedziała na koniec Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.


piątek, 29 sierpnia 2014

Historia rubinowego serca

Agata Ślusarczyk opisała na stronie: http://warszawa.gosc.pl/doc/2138839.Historia-rubinowego-serca
Gabloty, które już niebawem zawisną w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, uginają się od wotów. Korale, obrączki, srebrne serca czy różańce kryją setki ludzkich historii....
Historia rubinowego serca  AGATA ŚLUSARCZYK /FOTO GOŚĆTe wota zawisną już niedługo w nowych gablotach
O. Aleksander Jacyniak SJ, rektor sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, przynosi do zakrystii korespondencję. - Piszę w dość nietypowej sprawie. Gdy mąż opuścił mnie dla innej kobiety, postanowiłam zbadać ważność naszego małżeństwa. Kilka dni temu miałam jednak sen… - wyznaje w liście pani Anna.
Śniło jej się, że powinna jeden klejnot, który dostała kiedyś od męża, zanieść jako ofiarę dla Matki Bożej Łaskawej - właśnie do tego kościoła. - To był dość wymowny sen, bo chodziło o 2,5 cm serce z syntetycznego rubinu, które kiedyś podarował mi mój mąż, a wraz z nim, jak wówczas deklarował, oddał mi też swoje. Jakiś wewnętrzny głos powiedział mi, żebym przyniosła to rubinowe serce Matce Bożej Łaskawej, żeby Ona mogła zanieść je do swojego Syna Jezusa - kontynuuje.
Od tego czasu minęło już półtora roku. Rubinowe serduszko trudno wypatrzeć w gąszczu setek innych wotów, które ludzie przynoszą Matce Bożej Łaskawej.
Część wisi na specjalnej kracie zamieszczonej w ołtarzu zaraz pod obrazem. W większości to osobista biżuteria, która na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od bibelotów wywieszonych w drogerii. Tu jednak, każdy naszyjnik jest ludzkim wołaniem do Matki Bożej o łaskę lub dziękczynieniem. Najczęściej jednak jest tajemnicą.
- Wota, które otrzymujemy w ogromnej większości są anonimowe - wyjaśnia rektor. I dodaje: - Przez cztery lata mojej posługi do księgi wotów wpisaliśmy blisko 70 pozycji. W tym samym czasie anonimowych podarków dla Matki Bożej wierni przynieśli kilkaset razy więcej. Czasami tylko zdarza się, że ktoś dołączy świadectwo - mówi duchowny.

Więcej o wotach dla MB Łaskawej można przeczytać w nr 36 Gościa Niedzielnego, z 4 września 2014 r.

niedziela, 24 sierpnia 2014

Spotkanie z prof. Chazanem

Spotkanie z prof. Chazanem w Warszawie. Wstęp wolny! - niezalezna.pl
foto: youtube.com
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Ojcowie Jezuici zapraszają na spotkanie otwarte z prof. Bogdanem Chazanem i Mariuszem Dzierżawskim p.t.„Odpowiedzialność katolików za dobro wspólne", które odbędzie się w niedzielę 24.08.2014 o godz. 18.30 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie.

Prof. Bogdan Chazan to jeden z najwybitniejszych ginekologów w Polsce, w latach 1992–2002 kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w WarszawieOd 2004 roku dyrektor ginekologiczno-położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. W tym okresie w tej placówce zwiększyła się trzykrotnie liczba porodów, dwukrotnie liczba operacji i czterokrotnie liczba porad ambulatoryjnych.

Jako dyrektor zdobył również liczne dotacje unijne, które pozwoliły na modernizację szpitala. 9 lipca 2014 r. został przez prezydent Warszawy, Hannę Gronkeiwicz-Waltz odwołany  z pełnionej funkcji.

Mariusz Dzierżawski - były działacz polityczny, w latach 90. działał w Warszawskim Komitecie Walki z Pornografią. Założyciel i prezes Fundacji Pro – prawo do życia. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji", która w 2011 r. złożyła projekt ustawy antyaborcyjnej, który uzyskał ponad 450 000 podpisów poparcia.


wtorek, 3 czerwca 2014

Śladami najpiękniejszych ikon świata - "Sztuka Konstantynopola"

Wiadomości z Centrum Duchowości Świeckich
Warszawa Marzec - Czerwiec 2014


 Wirtualna Pielgrzymka


W tym roku proponujemy wirtualną pielgrzymkę wiodącą śladami najpiękniejszych ikon świata. Podczas dotychczasowych spotkań ks. Roman Batorski przybliżył ikonografię bizantyjską we Włoszech, a ks. Aleksander Jacyniak SJ „Złoty Pierścień Rosji” oraz rozpoczął omawianie ikonografii bizantyjskiej na Ukrainie.
Najbliższe spotkania odbędą się w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w wymienione poniżej środy o 18.00.

Oto ich prelegenci i tematy:
  • 11 VI 2014: ks. Roman Batorski: „Sztuka Konstantynopola”

czwartek, 29 maja 2014

Noc Muzeów 2014 - Ikony z pracowni Agathos

Fotoreportaż z Nocy Muzeów. Wystawy zorganizowane w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

IKONY Z PRACOWNI IKONOPISANIA GRUPY AGATHOS 

   Grupa Agathos powstała w 2003 r. pod kierunkiem o. Zygfryda Kota SJ w Pracowni św. Łukasza w Krakowie. Jest to wspólnota osób zafascynowanych ikoną jako formą sztuki i modlitwy. W swej twórczości odwołuje się do tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz nawiązuje do ikon obecnych na terenach Rzeczypospolitej. Oprócz tworzenia oryginalnych ikon, Grupa podejmuje szereg inicjatyw popularyzatorskich, m. in.: - organizację wystaw ikonograficznych; - prowadzenie warsztatów ikonopisania; - organizację rekolekcji opartych na duchowości ikony; - pokazy i prelekcje dla grup religijnych i świeckich. Szczegóły na www.agathos.art.pl , telefony na www.
środa, 28 maja 2014

sobota, 24 maja 2014

Co objawienia Maryjne mówią o Polsce?

Wiadomości z Centrum Duchowości Świeckich
Warszawa Maj 2014 


 „Co objawienia Maryjne mówią o Polsce?”

Dr Wincenty Łaszewski (specjalista w zakresie antropologii teologicznej i Mariolog, autor m. in. książek pt.: „Proroctwo o Polsce” i „Ostatnie proroctwo o Polsce”), odwołując się do objawień Maryjnych w Fatimie i innych, będzie poszukiwał odpowiedzi na pytania, czy Niebo mówi o przyszłości Polski, jaka jest misja Polski w świetle objawień i jaka profetyczna wizja przyszłości Polski.  

Konferencja odbędzie się: w środę 28 V 2014, g. 18.00


Program spotkań:
17.30 – Msza św. bez homilii w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
18.00 – Konferencja tematyczna