poniedziałek, 18 czerwca 2012

KALENDARIUM ŻYCIA KS. PIOTRA SKARGI SJ - Cz. 1

 KALENDARIUM ŻYCIA KS. PIOTRA SKARGI SJ

2. II. 1536               Przychodzi na świat we wsi Kobylin k. Grójca jako syn Michała i Anny z d. Świętek
1. I. 1552                 Rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej
1555                        Zostaje Rektorem Szkoły Kolegiackiej przy Kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Kształciła ona kandydatów do kapłaństwa w archidiakonacie warszawskim. Mieściła się przy ul. Dziekanii.
1557                        Zostaje wychowawcą Jana Tęczyńskiego, syna Andrzeja – wojewody lubelskiego
1560                        Wyjeżdża z Janem Tęczyńskim jako jego mentor do Wiednia
1562                        Przebywa na dworze Prymasa Polski abpa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego
Ok. 1564                 Przyjmuje święcenia kapłańskie prawdopodobnie z rąk abpa lwowskiego Jana Tarły
IX. 1563                  Obejmuje posługę proboszcza w Rohatynie
V. 1564                   Zostaje kanonikiem lwowskim
XII. 1564                 Rezygnuje z probostwa w Rohatynie ze względu na zwiększanie się ilości jego zaangażowań we Lwowie
III. 1565                  Zostaje kanonikiem kapituły lwowskiej
V. 1565                   Zostaje nadwornym kapelanem Jana Krzysztofa Tarnowskiego w Gorliczynie pod Przeworskiem
1567                        Zostaje kaznodzieją katedralnym we Lwowie. Z funkcją tą łączy posługę duszpasterską wśród chorych i więźniów oraz innowierców
X. 1568                   Opuszcza Lwów i udaje się do Rzymu
28. I. 1569               Dociera do Rzymu
2. II. 1569               W dniu swych 33. urodzin rozpoczyna nowicjat w Zakonie Jezuitów w Rzymie przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale
6. VIII. 1569           Rozpoczyna formację (wraz ze Stanisławem Warszewickim) w prowadzonym przez jezuitów Kolegium Rzymskim. Na życzenie papieża Piusa V pełni wówczas także obowiązki penitencjarza słowiańskiego w Bazylice św. Piotra w Rzymie
IV. 1571                  Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych wyrusza w drogę powrotną do Polski
Pocz.V.1571            Zatrzymuje się w Sankt Vait w Karyntii, gdzie zapoznaje się z ciężką sytuacją katolików żyjących pośród protestanckiej większości
15-20.V.1571           Przebywa w Wiedniu
Pocz.VI.1571          Rozpoczyna posługę kaznodziei w kolegiacie w Pułtusku
X. 1571                   Opuszcza Pułtusk ze względu na trwającą w nim epidemię i udaje się do Lwowa, stając się ponownie kaznodzieją w tamtejszej katedrze
1. V. 1572               Wygłasza w Warszawie kazanie do posłów zebranych na posiedzeniu sejmu, który obraduje w dniach 12.III-28.V.1572
VI. 1573                  Zostaje Wicerektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie, powstałego w X. 1570 r. i przeobrażonego 1. V. 1579 r. przez króla Stefana Batorego w Akademię Wileńską, której przysługują te same prawa i przywileje co Uniwersytetowi Krakowskiemu. Akademia Wileńska jest drugą po Collegium Romanum uczelnią przygotowującą profesorów jezuitów do prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach
1573                        Przy kościele św. Jana w Wilnie zakłada Bractwo Przenajświętszego Sakramentu i Miłosierdzia, do zadań którego należy: nawracanie innowierców, zbieranie jałmużny, opieka nad ubogimi i chorymi oraz zwalczanie pijaństwa i rozpusty. Równocześnie tworzy Bank Pobożny, udzielający bezprocentowych pożyczek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz